Egzamin ósmoklasisty 2023 r – ważne informacje


 Ważne terminy dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023:

  • do 30 września 2022r.– złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik poniżej)
  • do 17 października 2022r.– przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  • do 24 listopada 2022r.– złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających
  • do 23 lutego 2023r.– złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach wskazujących język obcy nowożytny
  • do 9 maja 2023r.– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

  1. Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023
  2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne
  3. Zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
  4. Arkusze egzaminu próbnego
  5. Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2022.

 

Załączniki:

Harmonogram egzaminów w 2023r.

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie

Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

Dostosowania do egzaminu dla uczniów